Regulamin płatności

Regulamin

– warunków dokonywania opłat, rejestracji i udziału w szkoleniach organizowanych przez
.Pro – Psychoterapia, NIP: 9570889469, Regon: 142181247,
z placówką w Warszawie ul. Olesińska 21 lok.114.

 

 1. W celu dokonania zapisu na wybrane zajęcia należy przesłać mailem wypełnioną ankietę zgłoszenia na adres info@seksuologia.pro.
 2. Kolejność zgłoszeń decyduje o przyjęciu na zajęcia.
 3. Kontakt ze zgłaszającą się osobą, a w tym wszelkie informacje o zajęciach, odbywa się na adres mailowy podany w ankiecie zgłoszenia na zajęcia.
 4. Wysokość opłat za udział w szkoleniach wyszczególniona jest w informacji dotyczącej wybranych zajęć. Informacje te można odnaleźć na stronie seksuologia.pro.
 5. Opłata wnoszona jest jednorazowo, przelewem na numer konta bankowego wskazany w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia na zajęcia. W tytule przelewu należy wpisać datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.
 6. Opłatę należy uiścić w ciągu 5 dni od otrzymania od organizatora odpowiedzi na wysłanie zgłoszenia na zajęcia, o ile organizator nie wskaże innego terminu płatności.
 7. Za termin dokonania opłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpływu na koncie organizatora.
 8. W przypadku braku wpłaty w określonym w pkt. 5. terminie, osoba zgłaszająca się przepisywana jest na listę rezerwową, a zwolnione miejsce przysługuje kolejnej osobie.
 9. Ostateczną decyzję o uruchomieniu zajęć w terminie podanym w informacji organizator uzależnia od liczby zgłoszeń i zastrzega sobie prawo do ich odwołania, bądź zmiany terminu. Decyzja o odwołaniu lub zmianie terminu może zapaść nie później niż na 7 dni przed planowanymi zajęciami. O wszelkich zmianach organizator informuje mailowo na adres wskazany w ankiecie zgłoszeniowej.
 10. Rezygnacja uczestnika z zajęć wymaga złożenia pisemnej informacji. Może się odbyć mailowo na adres info@seksuologia.pro, jednak wyłącznie z adresu mailowego podanego w ankiecie zgłoszeniowej.
 11. W przypadku zmiany daty zajęć, ich miejsca, bądź godziny, uczestnik z nich rezygnujący, nadal zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji.
 12. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora, lub z przyczyny niezebrania się minimalnej liczby uczestników, osoby, które dokonały opłaty, otrzymają zwrot całości dokonanej wpłaty.
 13. Zwroty opłat dokonywane są na numer konta, z którego dokonywano płatności.
 14. Uczestnik ma prawo do 100% zwrotu wniesionej opłaty w przypadku złożenia rezygnacji z zajęć w terminie do 14 dni od daty planowanego rozpoczęcia szkolenia, rezygnacja w terminie do 7 dni od daty planowanego rozpoczęcia szkolenia uprawnia do zwrotu 50% wniesionej opłaty.
 15. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z zajęć po terminie 7 dni od daty ich rozpoczęcia, już po ich rozpoczęciu, czy w przypadku niezgłoszenia się na zajęcia, uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 16. Dokonanie wpłaty za zajęcia, lub jej części jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat:
  .Pro-Psychoterapia
  mBank 38 1140 2004 0000 3902 7741 3224

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.03.2016r.